Patrimoni Natural

Martorell es troba a cavall de dues grans unitats geològiques i morfoestructurals: els relleus del sud del municipi que formen part del vessant NO de la Serralada Litoral i tot el sector nord, més planer, situat en la fossa tectònica o depressió del Vallès-Penedès.

La geomorfologia del municipi ha estat moderada per la dinàmica fluvial generada per l’erosió i els sediments aportats pels rius Llobregat i Anoia, i els seus afluents.

El terme municipal té un ric patrimoni natural majoritàriament compartit amb els pobles veïns, que ha de suportar una forta pressió urbanística i d’ús i el pas de nombroses infraestructures. El fort creixement de la població revaloritza aquests espais i els transforma en una preuada joia en perill de malmetre’s, que cal mimar i protegir si volem que els futurs vilatans en puguin gaudir.

El municipi de Martorell no té cap zona del territori inclosa dins del pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) descrits pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya però té dues àrees protegides. En primer lloc, tot el tram de riu Llobregat fins el Congost està dins de la zona Montserrat-Roques Blanques-Riu Llobregat de la Xarxa Natura 2000. Aquests espais protegits es caracteritzen per contenir hàbitats d’interès comunitari per a la conservació de la flora i fauna, ser zones d’interès per a les espècies d’interès comunitari o ser zones d’interès per a les aus. Els cursos fluvials són essencials per mantenir la connectivitat dels espais naturals. 
I en segon lloc, existeix una figura de protecció superior a la local pel Parc Forestal de Can Cases que gaudeix d’un règim de protecció reconegut per la Generalitat en tant que bosc d’utilitat pública d’interès social i recreatiu.